Regulamin zarządu Stowarzyszenia

„Oficjalny Fanklub Grzegorza Kupczyka i zespołu CETI”

 

Zarząd Stowarzyszenia „Oficjalny Fanklub Grzegorza Kupczyka i zespołu CETI” w Poznaniu jest organem wykonawczo-zarządzającym Stowarzyszenia:

● kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia w okresie pomiędzy posiedzeniami walnego zebrania,

● działa na podstawie statutu, uchwał walnego zebrania członków oraz niniejszego regulaminu,

● zajmuje się pozyskiwaniem funduszy na działalność statutową Stowarzyszenia,

● reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz,

● za swoją pracę odpowiada przed walnym zebraniem członków.

 

1/ Zarząd wybierany jest przez walne zebranie członków w głosowaniu tajnym w obecności ponad połowy ogólnej liczby członków i liczy 3 osoby.

2/ W skład zarządu wchodzą: prezes, sekretarz i skarbnik.

3/ Prezes i pozostali członkowie zarządu wybierani są na walnym zebraniu.

4/ Na pierwszym posiedzeniu zarząd wybiera ze swego grona sekretarza i skarbnika.

5/ Kadencja zarządu trwa 5 lat i kończy się z chwilą wyboru nowego zarządu przez walne zebranie członków.

6/ Jeżeli w trakcie trwania kadencji zmniejszy się liczba członków zarządu pochodzących z wyborów, to władzom tym przysługuje prawo kooptacji spośród członków Stowarzyszenia,

7/ Liczba osób dokooptowanych do zarządu nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

8/ Jeżeli powyższy warunek jest niemożliwy do spełnienia zarząd zwołuje walne zebranie w celu odbycia wyborów uzupełniających,

 

Do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu.

 

Zadania zarządu:

1/ wykonywanie uchwał walnego zebrania członków,

2/ występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz opracowywanie projektów uchwał i innych aktów normatywnych w tym regulaminów,

3/ opracowywanie i przedstawianie na walnym zebraniu członków sprawozdania ze swej działalności po zakończeniu roku obrachunkowego,

4/ prowadzenie spraw związanych z bieżącą działalnością Stowarzyszenia,

5/ określanie szczegółowych kierunków działania,

6/ opracowywanie preliminarza budżetowego zatwierdzanego uchwałą przez walne zabranie członków,

7/ uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie,

8/ podejmowanie uchwał w sprawach nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,

9/ organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,

10/ określanie wysokości składki członkowskiej,

11/ zawieranie porozumień o współpracy z innymi organizacjami i instytucjami,

12/ zarządzanie majątkiem i sprawami Stowarzyszenia oraz spełnianie swoich obowiązków przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa oraz postanowień statutu, uchwał walnego zebrania i regulaminów,

13/ wykonywanie zaleceń organu przeprowadzającego kontrolę,

14/ udzielanie kontrolującym oraz walnemu zebraniu wyczerpujących wyjaśnień wraz z przedstawianiem wszelkich dokumentów i innych materiałów dotyczących przedmiotu kontroli Stowarzyszenia,

15/ opracowywanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia za okres sprawozdawczy i składanie ich na walnym zebraniu członków,

16/ przedkładanie corocznie walnemu zebraniu członków do rozpatrzenia i zatwierdzenia planu finansowo-ekonomicznego oraz programu działalności gospodarczej Stowarzyszenia - zaopiniowanych uprzednio przez komisję rewizyjną.

 

Kompetencje i obowiązki zarządu:

● przygotowywanie niezbędnych materiałów, projektów uchwał, regulaminów, apeli i oświadczeń walnego zebrania,

● proponowanie zmian w statucie Stowarzyszenia,

● proponowania kandydatów do władz Stowarzyszenia w wyborach uzupełniających,

● udzielanie wszelkich wyjaśnień w zakresie przedstawionego sprawozdania i prowadzonej działalności,

jak również:

● postawienia Stowarzyszenia w stan likwidacji i jego rozwiązania,

● przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia

● wyznaczenia likwidatora Stowarzyszenia i określenia jego zadań i kompetencji.

 

Kompetencje zarządu w sprawach członkowskich:

● przyjmowanie członków zwyczajnych Stowarzyszenia na zasadach określonych w statucie,

● podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków zwyczajnych i wspierających,

● przyjmowanie oświadczeń członków o wystąpieniu ze Stowarzyszenia,

● wykluczanie za pomocą uchwały członków ze Stowarzyszenia z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia,

● występowanie do walnego zebrania z wnioskami we wszystkich innych sprawach członków i Stowarzyszenia.

● proponowania kandydatów do władz Stowarzyszenia w wyborach uzupełniających

 

Zebrania zarządu:

● zebranie zarządu zwołuje prezes bądź osoba przez niego upoważniona,

● w zebraniach mogą brać udział pełnomocnicy zarządu, przewodniczący komisji rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek z głosem doradczym oraz goście zaproszeni przez prezesa Stowarzyszenia,

● z posiedzeń zarządu sporządza się protokół, który zawiera porządek obrad, imiona i nazwiska oraz funkcje obecnych członków zarządu i innych osób obecnych na zebraniu, liczbę oddanych głosów za poszczególnymi uchwałami oraz odrębne zdanie członka w danej kwestii (protokół podpisują Prezes i protokolant/sekretarz/)

● zarząd prowadzi rejestr uchwał,

● uchwały zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (quorum),

● w sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa,

● na podstawie uchwały pełnego składu zarząd może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym,

● w przypadkach nie cierpiących zwłoki głosowanie może odbyć się w drodze ustalenia telefonicznego, za pomocą poczty elektronicznej bądź ustalenia korespondencyjnego, z dopełnieniem staranności powiadomienia wszystkich członków zarządu,

● w razie konfliktu interesów Stowarzyszenia z interesami poszczególnego członka zarządu, członek ten powinien wstrzymać się od udziału w rozstrzygnięciu takiej sprawy i żądać zaznaczenia tego w protokole,

● w przypadku niezastosowania się członka zarządu do wymogów zapisów statutowych, zarząd jest obowiązany dla dobra Stowarzyszenia wyłączyć tego członka od udziału w posiedzeniu zarządu.

 

Obowiązki osób pełniących funkcje w zarządzie:

● prezes Stowarzyszenia kieruje pracami zarządu i reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz,

● sekretarz organizuje pracę zarządu i pilnuje realizacji przyjętych zadań oraz prowadzi dokumentację posiedzeń zarządu,

● skarbnik odpowiada za sprawy finansowe Stowarzyszenia oraz zbieranie składek członkowskich,

 

Walne zebrania członków Stowarzyszenia

Zarząd zwołuje walne:

● w terminie i w sposób określony w statucie,

● z własnej inicjatywy,

● na wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych,

● na żądanie komisji rewizyjnej.

 

Zarząd używa podłużnej pieczęci z określeniem nazwy i siedziby Stowarzyszenia.

 

W przypadkach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie decyduje zarząd kierując się postanowieniami statutu bądź innymi przepisami prawa.

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia go przez walne zebranie członków Stowarzyszenia.

 

 

Regulamin komisji rewizyjnej Stowarzyszenia

„Oficjalny Fanklub Grzegorza Kupczyka i zespołu CETI”

 

 1. Komisja jest organem kontrolnym, działającym w imieniu i z upoważnienia walnego zebrania członków Stowarzyszenia.
 2. Komisja rewizyjna składa się z trzech członków wybranych przez walne zebranie członków Stowarzyszenia.
 3. Wybrani członkowie komisji rewizyjnej nie mogą być członkami organu zarządzającego.
 4. Na swoim pierwszym posiedzeniu komisja wybiera ze swego grona: przewodniczącego komisji, zastępcę i sekretarza.
 5. W przypadku zmniejszenia się liczby członków poniżej 3 osób komisja zobowiązana jest uzupełnić swój skład według zasad określonych w statucie.
 6. Najbliższe Walne zebranie – regulaminowe lub zwołane w tym celu walne nadzwyczajne zatwierdza lub odrzuca dokonane zmiany.
 7. Członkowie komisji mogą być odwołani na podstawie uchwały walnego w przypadku, gdy:

● nie wywiązują się z obowiązku członka Stowarzyszenia i komisji,

● działają na szkodę Stowarzyszenia.

 1. Podstawowe kompetencje i obowiązki komisji rewizyjnej:

● kontrolowanie zgodności działań zarządu ze statutem i uchwałami walnego zebrania oraz regulaminem pracy zarządu,

● przeprowadzanie merytorycznej i finansowej kontroli działalności zarządu - co najmniej raz w roku,

● przedstawianie na walnym zebraniu sprawozdań i wniosków dotyczących udzielenia zarządowi absolutorium,

● zwoływanie walnego zebrania sprawozdawczego, w przypadku gdy zarząd nie zwołuje takiego zebrania,

 1. Komisja rewizyjna wykonuje swoje czynności na posiedzeniach oraz przez swoich członków, którym zleca wykonywanie powierzonych zadań.
 2. Posiedzenia komisji zwołuje przewodniczący, nie rzadziej, niż raz w roku oraz na każde żądanie dwóch członków komisji. O terminie posiedzenia członkowie komisji winni być powiadomieni przynajmniej dwa - trzy tygodnie wcześniej.
 3. W posiedzeniach komisji mogą brać udział osoby zaproszone przez przewodniczącego.
 4. Do współpracy i opracowania określonych zagadnień komisja może powołać, za zgodą prezesa zarządu rzeczoznawców lub specjalistów.
 5. W celu wykonania swych statutowych zadań komisja ma prawo żądać od zarządu, członków i pracowników Stowarzyszenia wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi, dokumenty i sprawdzać stan majątku Stowarzyszenia.
 6. Z czynności kontrolnych komisja sporządza protokół zawierający:

● datę i przedmiot kontroli,

● nazwiska osób przeprowadzających kontrolę oraz ewentualnie osób obecnych podczas kontroli,

● wykaz dokumentów, na podstawie których wydano ocenę i wynik kontroli,

● podpisy osób przeprowadzających kontrolę oraz osób obecnych przy kontroli.

 1. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości komisja rewizyjna powinna żądać zwołania posiedzenia zarządu celem podjęcia odpowiednich kroków zapobiegających powstawaniu nieprawidłowości i umożliwiających likwidacje szkód.
 2. Uchwały komisji rewizyjnej są ważne, jeżeli zostały podjęte w obecności co najmniej połowy członków komisji rewizyjnej.
 3. Uchwały komisji rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów. W razie równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego. Głosowania są jawne.
 4. Zalecenia komisji rewizyjnej mogą być przekazane zarządowi w formie ustnej, w czasie obrad zarządu lub na piśmie. Fakt ten winien być odnotowany w dokumentacji komisji.
 5. Z każdego posiedzenia i czynności komisji rewizyjnej powinien być sporządzony protokół zawierający podjęte decyzje, uchwały i ustalenia. Protokół podpisują wszyscy obecni członkowie komisji.
 6. Członkowie komisji pełnią swoją funkcję społecznie.
 7. Niniejszy regulamin w chodzi w życie z dniem przyjęcia go uchwałą przez walne zebranie członków Stowarzyszenia. 21. przez walne zebranie członków Stowarzyszenia.


  Regulamin obrad walnego zebrania członków Stowarzyszenia
  „Oficjalny Fanklub Grzegorza Kupczyka i zespołu CETI”

 

1. Walne zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2. Właściwości i kompetencje walnego zebrania określa statut Stowarzyszenia.

3. Walne zebranie zwoływane jest przez zarząd Stowarzyszenia.

4. Członkowie Stowarzyszenia zawiadamiani są o terminie, miejscu i porządku obrad nie później niż np. na 14 dni przed jego odbyciem się.

5. Walne zebranie otwiera przedstawiciel zarządu Stowarzyszenia, a następnie zebrani dokonują wyboru przewodniczącego zebrania w głosowaniu jawnym.

6. Kompetencje i obowiązki przewodniczącego:

 • prowadzenie zebrania zgodnie z porządkiem obrad i czuwanie nad jego zgodnością ze statutem oraz niniejszym regulaminem,
 • przedstawienie zebranym do zatwierdzenia ustalonego porządku obrad zebrania oraz zgłoszonych wniosków w sprawie zmiany porządku obrad,
 • wybór Sekretarza,
 • sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie na jej podstawie prawomocności zebrania,
 • udzielanie głosu członkom według kolejności zgłoszeń,
 • sprawowanie pieczy nad spokojem i porządkiem obrad oraz wydawanie stosownych zarządzeń porządkowych,
 • ustalenie sposobu i kolejności głosowania,
 • podejmowanie innych czynności wynikających z Regulaminu walnego zebrania,
 • po wyczerpaniu spraw zamieszczonych w porządku obrad - ogłoszenie podjętych uchwał i zamknięcie walnego zebrania,
 • sporządzenie i podpisanie protokółu – wspólnie z sekretarzem zebrania;
 • protokół powinien zawierać: datę, porządek obrad, nazwiska przewodniczącego i sekretarza zebrania, krótki opis przebiegu dyskusji, wyniki głosowań, numery i treść podjętych uchwał i załączoną listę obecności członków Stowarzyszenia.
 • przygotowanie wniosku do Krajowego Rejestru Sądowego, jeżeli na walnym zaszły zmiany, które trzeba zgłosić do Sądu.

7. Wszyscy członkowie stowarzyszenia mają prawo brać udział w walnym zebraniu, każdy z członków posiada prawo do jednego głosu. Członkami zwyczajnymi są: założyciele oraz te osoby, które wstąpiły w szeregi Stowarzyszenia.

8. Walne zebranie członków dokonuje wyboru władz Stowarzyszenia.

9. Kandydatów do władz Stowarzyszenia mają prawo zgłaszać wszyscy członkowie Stowarzyszenia - po uzyskaniu zgody kandydata.

10. Do przeprowadzenia wyborów powołuje się komisję skrutacyjną.

11. Wybory władz są tajne i bezpośrednie, następują bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

12. Walne zebranie wybiera zarząd i komisją rewizyjną – w trybie przewidzianym przez statut Stowarzyszenia. zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia, komisja rewizyjna sprawuje nadzór wewnętrzny, dotyczący działań merytorycznych i finansowych.

13. Władze Stowarzyszenia konstytuują się w ciągu 7 dni od wyborów.

14. Walne zebranie może powoływać komisje nadzwyczajne dla zbadania określonej sprawy. Powołując takie komisje, walne zebranie określa cel, zasady i tryb ich działania.

15. Głosowania inne niż wybór władz Stowarzyszenia odbywają się jawnie.

16. Na żądanie ¼ liczby członków Stowarzyszenia obecnych na walnym zebraniu przewodniczący może zarządzić głosowanie tajne w innych sprawach - objętych porządkiem obrad, jak też zgłoszonych na zebraniu.

17. Komisja rewizyjna na walnym zebraniu przedstawia wniosek o udzielenie/nieudzielenie absolutorium /ustępującemu/ zarządowi.

18. Komisja rewizyjna przygotowuje wniosek wcześniej, przed zebraniem - po szczegółowym sprawdzeniu wykonania nakreślonego planu pracy, budżetu i uchwał zarządu.

19. W przypadku braku kworum, po konsultacji z sekretarzem, przewodniczący wyznacza termin zebrania w tym samym dniu, 15 minut po pierwszym terminie, bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.

20. Nadzwyczajne walne zebranie zwoływane jest w trybie i na zasadach określonych w statucie. Nadzwyczajne walne zebranie może odbywać się w każdym czasie i obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

21. Do nadzwyczajnego walnego zebrania stosuje się odpowiednio przepisy niniejszego regulaminu.

22. Zmiana niniejszego Regulaminu może nastąpić na wniosek zarządu lub grupy 5 członków Stowarzyszenia.

23. Przyjęcie zmiany postanowień Regulaminu następuje w formie uchwały.

24. Regulamin uchwalony przez walne zebranie w dniu 03.12.2010 wchodzi w życie z chwilą jego uchwalenia.